ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้ Allplan Connect Portal, Allplan Campus Portal และ Allplan Bimplus และ Allplan Share

1. ข้อกำหนดทั่วไป / ขอบเขตการใช้งาน

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้สำหรับพอร์ทัล ALLPLAN CONNECT, พอร์ทัล ALLPLAN CAMPUS, ALLPLAN BIMPLUS และ ALLPLAN SHARE (ต่อไปนี้เรียกว่า “แพลตฟอร์ม”) ในเวอร์ชันปัจจุบันที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้เมื่อขอเพจและบริการที่มีและไม่ต้องลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ โดยผู้ใช้ การเข้าถึงและการใช้เนื้อหาและบริการที่นำเสนอบนแพลตฟอร์มจะเป็นเรื่องของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานปัจจุบัน ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานด้านล่างจะใช้กับเนื้อหาและบริการทั้งหมดที่นำเสนอบนแพลตฟอร์ม เว้นแต่ในแต่ละกรณี ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่แยกต่างหากจะนำไปใช้กับเนื้อหาและ/หรือบริการแต่ละรายการ ข้อมูลข้างต้นจะใช้บังคับโดยอนุโลมกับส่วนขยาย การเปลี่ยนแปลง และสิ่งที่คล้ายกันของเนื้อหาและบริการที่นำเสนอบนแพลตฟอร์มในภายหลัง

1.2 ผ่านการใช้แพลตฟอร์มและ/หรือเนื้อหาที่นำเสนอบนแพลตฟอร์ม ผู้ใช้จะต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานปัจจุบันโดยไม่ต้องจองล่วงหน้า ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปที่แตกต่าง ขัดแย้ง หรือเพิ่มเติมหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของผู้ใช้จะไม่มีผลบังคับใช้ในทุกกรณี เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อน การใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวของผู้ใช้จะขัดแย้งกันแล้วในขณะนี้ ในขอบเขตที่ผู้ใช้ไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขปัจจุบัน พวกเขา
จะต้องไม่ใช้เนื้อหาและบริการทั้งสำหรับตนเองหรือบุคคลที่สาม ผู้ใช้จะต้องใช้เนื้อหาและบริการของแพลตฟอร์มด้วยความเสี่ยงและความรับผิดชอบของตนเอง ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบด้วยตนเองในการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งบังคับใช้กับประเภทการใช้งานที่พวกเขาเลือก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ใช้เองมีหน้าที่ต้องแน่ใจว่าการใช้บริการและเนื้อหาที่เสนอนั้นไม่เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามทั้งทางตรงและทางอ้อม

1.3 ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการใช้แพลตฟอร์มคือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตทางออนไลน์ การโทรเข้าอินเทอร์เน็ตอาจเกี่ยวข้องกับการเรียกเลขหมายและ/หรือค่าโทรศัพท์จากผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง การใช้งานจริงของแพลตฟอร์ม บริการ และเนื้อหาของแพลตฟอร์มจะไม่คิดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ เว้นแต่จะมีการอ้างอิงเฉพาะเจาะจงถึงค่าบริการในบริการนั้นๆ Allplan ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการเรียกเก็บเงินในภายหลังสำหรับเนื้อหาและบริการฟรีในปัจจุบัน การอ้างสิทธิ์ใดๆ สำหรับการใช้งานทั่วไปของแพลตฟอร์ม บริการและเนื้อหาของแพลตฟอร์มโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจะไม่มีอยู่จริง

1.4 เมื่อลงทะเบียนบนแพลตฟอร์ม ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเกี่ยวกับบุคคลของตนตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่เกี่ยวข้อง และอัปเดตข้อมูลนี้หากจำเป็นเพื่อให้ยังคงเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ ในกรณีที่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขอสงวนสิทธิ์ในการบล็อกผู้ใช้จากการใช้แพลตฟอร์มชั่วคราวหรือถาวร

1.5ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของการใช้งานปัจจุบันอาจถูกแก้ไขโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องให้เหตุผล เว้นแต่จะไม่สมเหตุสมผลสำหรับผู้ใช้ เพื่อใช้งานแพลตฟอร์ม บริการ และเนื้อหาต่อไป ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องตกลงอย่างชัดแจ้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่เกี่ยวข้องในขณะนั้น หากไม่มีการประกาศความยินยอมนี้ สิทธิ์และความเป็นไปได้ในส่วนของผู้ใช้ในการใช้แพลตฟอร์ม เนื้อหา และบริการของแพลตฟอร์มต่อไปจะสิ้นสุดลง

2. กลุ่มผู้ใช้และการใช้งาน

2.1 พอร์ทัลเชื่อมต่อ ALLPLAN

2.1.1 การใช้เนื้อหาและข้อเสนอบริการบนพอร์ทัล ALLPLAN CONNECT มุ่งเป้าไปที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Allplan ลูกค้าของบริษัท Allplan และบุคคลที่สนใจอื่นๆ กลุ่มผู้ใช้จะไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดใดๆ

2.1.2 ผู้ใช้อาจใช้เนื้อหาและบริการที่นำเสนอบนพอร์ทัลสำหรับวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพและส่วนตัว โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับในบริบทนี้ตามประเภทการใช้งานที่เกี่ยวข้อง และเฉพาะในขอบเขตที่ข้อเสนอและ บริการของพอร์ทัลจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

2.2 พอร์ทัล ALLPLAN CAMPUS

2.2.1 การใช้เนื้อหาและข้อเสนอบริการบนพอร์ทัล ALLPLAN CAMPUS มุ่งเป้าไปที่นักศึกษาและอาจารย์ในสาขาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโยธา และ/หรือหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง เงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์คือผู้ใช้ต้องแสดงหลักฐานที่เหมาะสมว่าพวกเขาอยู่ในกลุ่มบุคคลที่มีชื่อ

2.2.2 การใช้งานเนื้อหาและบริการที่เสนอในเชิงพาณิชย์หรือโดยอิสระโดยผู้ใช้หรือบุคคลที่สามจะไม่ได้รับอนุญาต การฝ่าฝืนการใช้งานเป็นประจำจะนำไปสู่การระงับการอนุญาตการใช้งานของผู้ใช้และจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย

2.2.3 ห้ามมิให้ผู้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการทำซ้ำเนื้อหาและ/หรือทำให้เนื้อหาพร้อมใช้งานโดยบุคคลที่สามซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบุคคลที่มีสิทธิ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 2.2.1 และทำให้บุคคลที่สามดังกล่าว เพื่อนำเนื้อหาไปใช้ในเชิงพาณิชย์

2.3 ALLPLAN BIMPLUS

2.3.1 การใช้เนื้อหาและข้อเสนอบริการบน ALLPLAN BIMPLUS มุ่งเป้าไปที่ผู้ควบคุมซอฟต์แวร์ Allplan ลูกค้าของบริษัท Allplan และบุคคลที่สนใจอื่นๆ กลุ่มผู้ใช้จะไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดใดๆ

2.3.2 ผู้ใช้อาจใช้เนื้อหาและบริการที่นำเสนอบนแพลตฟอร์มสำหรับวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพและส่วนตัว โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับในบริบทนี้ตามประเภทการใช้งานที่เกี่ยวข้อง และเฉพาะในขอบเขตที่ข้อเสนอและ บริการของแพลตฟอร์มจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

2.4 ALLPLAN SHARE

2.4.1 การใช้เนื้อหาและข้อเสนอบริการบน ALLPLAN SHARE มุ่งเป้าไปที่ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Allplan ลูกค้าของบริษัท Allplan และบุคคลที่สนใจอื่นๆ กลุ่มผู้ใช้จะไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดใดๆ

2.4.2 ผู้ใช้อาจใช้เนื้อหาและบริการที่นำเสนอบนแพลตฟอร์มสำหรับวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพและส่วนตัว โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับในบริบทนี้ตามประเภทการใช้งานที่เกี่ยวข้อง และเฉพาะในขอบเขตที่ข้อเสนอและ บริการของแพลตฟอร์มจะไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย

2.4.3. ลูกค้าตกลงที่จะรักษาความปลอดภัยข้อมูลของตนเองและสร้างการสำรองข้อมูลที่เพียงพอ

2.5 การใช้เนื้อหาและบริการที่นำเสนอบนแพลตฟอร์มจะถูกจำกัดเฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อ 2.1.2 ข้อ 2.2.2 ข้อ 2.3.2 และข้อ 2.4.2 ผู้ใช้ต้องไม่เข้าถึง เผยแพร่ หรือเปิดเผยเนื้อหาและบริการแก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ไม่ว่าจะในเชิงพาณิชย์หรือไม่มีค่าใช้จ่ายก็ตาม

2.6 นอกเหนือจากข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานปัจจุบัน การใช้งานโดยผู้ใช้เนื้อหาและบริการที่นำเสนอบนแพลตฟอร์มจะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎระเบียบของกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้จะต้องยอมรับว่าพวกเขาจะไม่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานและ/หรือสิทธิ์ตามกฎหมายของบุคคลที่สามและ/หรือของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มในลักษณะใดก็ตาม การฝ่าฝืนการใช้งานโดยผู้ใช้เป็นประจำจะนำไปสู่การระงับการอนุญาตการใช้งานของผู้ใช้ การดำเนินคดีการละเมิดกฎหมายตามกฎหมายแพ่งและอาญาจะยังคงสงวนไว้เฉพาะผู้ประกอบการแพลตฟอร์มเท่านั้น

2.7 กิจกรรมของผู้ใช้ที่มีเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและบริการบนแพลตฟอร์มและ/หรือทำให้ใช้งานไม่ได้หรือเป็นอุปสรรค ซับซ้อน หรือชะลอการใช้งานจะถูกห้ามและอาจส่งผลให้ผู้ประกอบการถูกดำเนินคดีทางแพ่งหรือทางอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามมิให้ผู้ใช้ติดตั้งไฟล์ด้วยโปรแกรมปฏิบัติการหรือสคริปต์ (เช่น ในรูปแบบ CGI, Perl หรือ PHP) ไม่ให้แพร่กระจายหรือติดตั้งสิ่งที่เรียกว่าอีเมลขยะหรือสแปม ไวรัส เวิร์ม หรือม้าโทรจัน เป็นต้น จากการทำอีเมลบอมบ์หรือปฏิเสธการโจมตีบริการ หรือจากการแจกจ่ายงานที่มีลิขสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาต (เช่น ซอฟต์แวร์ ไฟล์ mp3 รูปแบบเสียงหรือภาพ)

2.8 ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องชดใช้ให้กับผู้ประกอบการสำหรับความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากการละเมิดภาระหน้าที่ที่อ้างถึงข้างต้นหรือการละเมิดสิทธิของตนเองหรือสิทธิของบุคคลที่สาม รวมถึงความเสียหายทางอ้อมและความเสียหายต่อทรัพย์สินด้วย ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ประกอบการจากการเรียกร้องของบุคคลที่สามทั้งหมดที่อาจเป็นผลมาจากการละเมิดดังกล่าว

3. ความรับผิดชอบต่อเนื้อหา

3.1 ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มจะต้องพยายามให้แน่ใจว่าเนื้อหา ข้อมูล และบริการที่เผยแพร่บนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไม่สามารถรับประกันหรือรับผิดใดๆ สำหรับความสมบูรณ์และความถูกต้องของเนื้อหาหรือบริการที่มีอยู่ ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มไม่รับประกันใดๆ ว่าคุณภาพของบริการและเนื้อหาที่วางอยู่บนแพลตฟอร์มนั้นเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์การใช้งานตามลำดับที่ผู้ใช้ตั้งใจไว้

3.2 เนื้อหาที่มีให้ใช้งานโดยผู้ดำเนินการจะต้องแตกต่างจากการอ้างอิงโยง (“ลิงก์”) ไปยังเนื้อหาที่มีให้โดยซัพพลายเออร์รายอื่น ในระดับนั้น “เนื้อหาของบุคคลที่สาม” จึงมีให้ใช้งานผ่านการอ้างอิงโยงดังกล่าว ผู้ดำเนินการจะต้องรับผิดชอบเฉพาะเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าวในกรณีที่ผู้ดำเนินการมีความรู้ในเชิงบวกเกี่ยวกับเนื้อหาเหล่านั้น และในกรณีที่เป็นไปได้ทางเทคนิคและสมเหตุสมผลในการป้องกันการใช้งาน อย่างไรก็ตาม การอ้างอิงโยงจะเป็นการอ้างอิงแบบ “มีชีวิต” (ไดนามิก) เสมอ ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มได้ตรวจสอบเนื้อหาของบุคคลที่สามเมื่อเชื่อมโยงไปยังพวกเขาก่อน เพื่อดูว่าพวกเขาจะก่อให้เกิดความรับผิดชอบทางแพ่งหรือทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ แต่ผู้ดำเนินการไม่จำเป็นต้องตรวจสอบเนื้อหาในลิงก์ข้อเสนอของตนเป็นประจำเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงที่อาจสร้างความรับผิดชอบใหม่ เฉพาะเมื่อผู้ดำเนินการแจ้งให้ทราบเป็นครั้งแรกหรือฝ่ายอื่นๆ ให้ความสนใจว่าการอ้างอิงโยงที่พวกเขาให้ไว้กับข้อเสนอเฉพาะใดๆ ที่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบทางแพ่งหรือทางอาญา พวกเขาจะลบลิงก์ไปยังข้อเสนอนี้ ตราบเท่าที่การทำเช่นนั้นเป็นไปได้ทางเทคนิค และ สมเหตุสมผลสำหรับพวกเขา

3.3 ผู้ใช้จะมีความเป็นไปได้ที่จะโพสต์เนื้อหาและบทความในฟอรัมของตนเองบนแพลตฟอร์ม ในบริบทนี้ ห้ามเผยแพร่เนื้อหาประเภทต่อไปนี้: การใส่ร้าย การกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ การวิจารณ์ในทางที่ผิด การคว่ำบาตรประเภทใดๆ ก็ตาม หมายเลขบัญชี ที่อยู่ส่วนตัวและหมายเลขโทรศัพท์ การอ้างอิงโยง (“ลิงก์”) ไปยังหน้าเว็บที่ผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมาย เนื้อหาที่น่าสงสัย ตลอดจนโฆษณาเชิงพาณิชย์ บทความประเภทนี้จะถูกลบออกโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องสอบถามเพิ่มเติม และผู้ใช้จะถูกแบนจากการใช้แพลตฟอร์มต่อไป

4. การระงับการใช้งานและการลบเนื้อหา

4.1 ผู้ประกอบการมีสิทธิ์ที่จะระงับการเข้าถึงข้อเสนอและบริการของผู้ใช้เมื่อมีการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ หรือเมื่อสงสัยว่ามีการละเมิดดังกล่าวโดยไม่มีข้อบ่งชี้หรือเหตุผลเพิ่มเติม บทความที่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ ศีลธรรม ความเหมาะสมทั่วไป หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หรือที่มีเนื้อหาชี้นำ ไม่เหมาะสม หรือไม่เหมาะสมจะถูกลบโดยไม่มีความคิดเห็น และผู้ใช้อาจถูกบล็อกไม่ให้ใช้แพลตฟอร์มหรือถูกลบโดยสิ้นเชิง หากผู้ใช้รายใดละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่แสดงไว้ที่นี่ บัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ดังกล่าวและลิงก์ที่สร้างโดยพวกเขาจะถูกลบโดยสมบูรณ์โดยไม่ต้องให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาเหตุ แม้ว่าการเข้าถึงจะได้รับการกู้คืนแล้วก็ตาม

4.2 ผู้ประกอบการขอสงวนสิทธิ์โดยชัดแจ้งในการลบเนื้อหาบนแพลตฟอร์มและบทความบนแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องให้รายละเอียดเฉพาะเกี่ยวกับเหตุผล การอ้างสิทธิ์ในการเก็บรักษาเนื้อหาของแพลตฟอร์มและบทความในฟอรัมจะไม่ได้รับการเคารพ อย่างไรก็ตาม ตามกฎแล้ว บทความของผู้ใช้ในฟอรัมจะถูกลบก็ต่อเมื่อมีการละเมิดข้อ 3.3 และ/หรือหากความรับผิดต่อผู้ดำเนินการอาจเป็นผลมาจากสิ่งเหล่านี้ จะไม่มีการเรียกร้องเกี่ยวกับการลบบทความที่เก็บไว้ ตราบเท่าที่เนื้อหาของบทความอนุญาตให้มีการอ้างอิงถึงผู้เขียนเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม อาจมีการร้องขอให้ลบและ/หรือการไม่ระบุชื่อบทความที่เกี่ยวข้อง บทความที่เก่ากว่าจะถูกรักษาไว้เป็นบทความที่ไม่เปิดเผยชื่อแม้ว่าจะลบบัญชีผู้ใช้ไปแล้วก็ตาม

5. ความปลอดภัยของข้อมูล / การปกป้องข้อมูล / การใช้ฟอรัม

5.1 อินเทอร์เน็ตเป็นระบบสาธารณะที่เข้าถึงได้ การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้เองบนอินเทอร์เน็ตถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง ข้อมูลอาจสูญหายหรือตกอยู่ในมือของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต

5.2 อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการต้องรับประกันว่าข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมที่มีอยู่ในระบบของพวกเขาจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานจารีตประเพณีและตามข้อบังคับทางกฎหมาย ผู้ดำเนินการจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับด้านการคุ้มครองข้อมูลทางกฎหมาย ข้อมูลผู้ใช้จะถูกจัดการเป็นความลับ การส่งต่อไปยังบุคคลที่สามจะเกิดขึ้นตราบเท่าที่ได้รับอนุญาตตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลหรือตกลงโดยผู้ใช้ การประกาศความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ทำโดยผู้ให้บริการสำหรับแพลตฟอร์มเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้

5.3 ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มจะบันทึกสิ่งที่เรียกว่า ‘คุกกี้’ ไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ กล่าวคือ ข้อมูลชิ้นเล็กๆ ที่ช่วยให้สามารถให้บริการเฉพาะลูกค้าและเป็นส่วนตัวได้ ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในนั้นช่วยปรับปรุงความสามารถในการใช้งานของแพลตฟอร์ม เช่น โดยการแสดงบทความใหม่ตั้งแต่การเข้าชมครั้งล่าสุด หรือบันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน ตราบเท่าที่ผู้ใช้ต้องการ คุกกี้ยังคงบันทึกไว้ในฮาร์ดดิสก์จนกว่าจะถูกลบด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม สามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ในลักษณะที่ไม่มีคุกกี้ถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติหรือทำตามคำขอแยกต่างหากเท่านั้น หากผู้ใช้ไม่ต้องการให้จัดเก็บคุกกี้ อย่างไรก็ตาม อาจส่งผลให้เกิดข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ข้อเสนอแต่ละรายการ

5.4 ผู้ใช้มีความเป็นไปได้ในการส่งข้อความผ่านซอฟต์แวร์แพลตฟอร์ม ในกระบวนการนี้ ผู้ส่งจะไม่ทราบที่อยู่ของผู้รับ ในกรณีของบทความในฟอรัม ระบบจะบันทึกข้อมูลชื่อและที่อยู่อีเมล รวมถึงที่อยู่ IP ที่ไม่ระบุชื่อด้วย อย่างไรก็ตาม ที่อยู่อีเมลและที่อยู่ IP ที่ไม่เปิดเผยตัวตนจะสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานของผู้ให้บริการเท่านั้น เพื่อป้องกันการใช้งานในทางที่ผิด ผู้ประกอบการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อความเหล่านี้ แต่เฉพาะในกรณีที่มีข้อสงสัยจริงๆ แล้วว่าเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานปัจจุบันหรือบทบัญญัติทางกฎหมาย

6. การรับประกันและความรับผิด

6.1 การใช้แพลตฟอร์มถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง ผู้ดำเนินการจะไม่รับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในหน้าแพลตฟอร์มโดยพวกเขาหรือวางไว้ที่นั่นโดยบุคคลที่สาม

ผู้ประกอบการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้แพลตฟอร์มและบริการและเนื้อหาที่มีให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการจะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ข้อมูลและบริการที่มีอยู่ ความรับผิดชอบในการใช้ข้อมูลและบริการที่มีอยู่จะตกอยู่กับผู้ใช้

6.2 ผู้ประกอบการจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเนื้อหาและบริการที่วางโดยบุคคลที่สามบนแพลตฟอร์มใดๆ นั้นปราศจากสิทธิ์ของบุคคลที่สาม เนื้อหาและบริการดังกล่าวอาจถูกขัดขวางโดยสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ดังนั้นอาจเป็นไปได้ที่ผู้ใช้จะต้องรับผิดต่อบุคคลที่สามดังกล่าวเมื่อใช้บริการและเนื้อหาเหล่านี้ การใช้เนื้อหาและบริการใดๆ ที่วางโดยบุคคลที่สามบนแพลตฟอร์มจะเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้และความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

6.3 นอกจากนี้ ผู้ประกอบการไม่รับประกันความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องของแพลตฟอร์มและเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และไม่รับผิดชอบต่อการหยุดทำงานของเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่จำกัดความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มทั้งหมดหรือบางส่วน ชั่วคราวหรือทั้งหมด

6.4 ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มขอแยกตัวออกจากเนื้อหาของเว็บไซต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงจากแพลตฟอร์มของตนโดยชัดแจ้ง ความรับผิดชอบจะตกอยู่กับผู้ดำเนินการของไซต์ที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียว ผู้ดำเนินการไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับเนื้อหาดังกล่าว ประกาศนี้จะใช้กับทั้งลิงก์ในแพลตฟอร์มและลิงก์ที่ส่งโดยผู้ใช้ในฟอรัม บทความจำนวนมากในฟอรัมนี้ประกอบด้วยการแสดงความคิดเห็นและลิงก์ขาออก ผู้ดำเนินการจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบทความของบุคคลที่สามแต่ละบทความ เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่นโดยการตอบกลับพิเศษสำหรับบทความแต่ละบทความ ผู้ดำเนินการเว็บไซต์ที่อ้างอิงถึงและ/หรือผู้ใช้ที่เผยแพร่บทความบนแพลตฟอร์มใดๆ จะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียวต่อเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ ตลอดจนความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้หรือไม่ใช้งานของเว็บไซต์นั้นๆ ข้อมูล.

6.5 ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มจะต้องรับผิดในกรณีของการเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับความเสียหายตามบทบัญญัติทางกฎหมายสำหรับเจตนาและความ

ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง รวมถึงเจตนาและความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตัวแทนและตัวแทนเสริมของพวกเขา นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มจะต้องรับผิดตามบทบัญญัติของกฎหมายในกรณีที่มีการละเมิดโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อต่อข้อผูกมัดตามสัญญาพื้นฐานใดๆ เช่น ข้อผูกมัดใดๆ ที่มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของข้อตกลงและใน ความสำเร็จที่คุณพึ่งพาและคุณมีสิทธิ์ที่จะพึ่งพา

6.6 ยกเว้นในกรณีที่มีการละเมิดสัญญาโดยเจตนาหรือโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ความรับผิดของผู้ประกอบการแพลตฟอร์มจะจำกัดอยู่ที่ความเสียหายทั่วไปที่สามารถคาดการณ์ได้ ณ เวลาที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้น การเรียกร้องตามกฎหมายความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ของเยอรมันหรือในกรณีข้อผิดพลาดที่ปกปิดโดยฉ้อฉลหรือเนื่องจากความเสียหายต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือชีวิตจะไม่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดความรับผิดข้างต้น ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มจะไม่รับผิดชอบ

6.7 ความรับผิดต่อการสูญเสียข้อมูลจะไม่ได้รับการยกเว้น ผู้ใช้ควรสำรองข้อมูลของตนเองให้เพียงพอ

6.8 ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลทันทีถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในแง่ของข้อบังคับความรับผิดก่อนหน้านี้ เพื่อให้ผู้ดำเนินการได้รับแจ้งโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และอาจร่วมกับผู้ใช้ อาจดำเนินการจำกัดความเสียหายและ/หรือลด ผู้ใช้จะต้องใช้มาตรการจำกัดความเสียหาย

7. การอัพโหลดเนื้อหาและบทความ

7.1 ผู้ใช้แพลตฟอร์มใด ๆ อาจวางเนื้อหา ข้อความ รูปภาพ กราฟิกและสิ่งอื่น ๆ ที่คล้ายกันในแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้บุคคลที่สามใช้ เมื่อวางเนื้อหาดังกล่าวแล้ว ผู้ใช้ที่วางเนื้อหาดังกล่าวจะต้องรับประกันและรับประกันว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะให้ผู้ใช้บุคคลที่สามใช้เนื้อหาดังกล่าว โดยที่เนื้อหาที่วางไว้นั้นปราศจากสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ผู้ใช้ที่วางเนื้อหาดังกล่าวจะถือว่าผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดของบุคคลที่สามในขอบเขตที่สิทธิ์ของผู้ถือสิทธิ์ถูกละเมิดเนื่องจากเนื้อหาถูกวางไว้บนแพลตฟอร์มและปล่อยให้บุคคลที่สามใช้

7.2 เมื่อมีการวางเนื้อหาของตนเองตามข้อ 7.1 ผู้ใช้ที่วางเนื้อหาดังกล่าวจะต้องให้สิทธิ์แก่ผู้ประกอบการแพลตฟอร์มและผู้ใช้ที่เป็นบุคคลที่สามอื่น ๆ สิทธิ์ในการใช้งานที่จำกัดในเวลา พื้นที่ และเนื้อหาสำหรับการใช้งานทุกประเภทที่รู้จัก เนื้อหาที่เกี่ยวข้องวางไว้โดยพวกเขา ผู้ใช้ที่วางเนื้อหาดังกล่าวจะต้องยอมรับว่าเนื้อหาที่วางโดยพวกเขาอาจถูกใช้โดยบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาชีพของพวกเขาในเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับวัตถุประสงค์ทางการตลาด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิ่งเหล่านี้อาจถูกประมวลผล ทำซ้ำ และเผยแพร่

7.3 สิทธิ์ในทรัพย์สินและสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของเนื้อหาที่วางไว้จะยังคงอยู่กับผู้ใช้ที่วางเนื้อหาดังกล่าว ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มจะไม่รับประกันใด ๆ และรับประกันว่าผู้ใช้บุคคลที่สามปฏิบัติตามสิทธิ์ของผู้ใช้ที่วางเนื้อหา การจัดวางเนื้อหาจะตกอยู่ในอันตรายและความเสี่ยงของผู้ใช้ในการวางเนื้อหาดังกล่าว ความเสี่ยงของการฟ้องร้องเรียกร้องใดๆ ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจะต้องตกเป็นภาระของผู้ใช้ที่วางเนื้อหา

7.4 ห้ามมิให้วางเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย เหยียดผิว ลามกอนาจาร แบ่งแยก หมิ่นประมาท และผิดศีลธรรมอื่นๆ ตลอดจนการเรียกร้องการคว่ำบาตร การยุยงทางการเมือง และข้อเสนอเชิงพาณิชย์ที่มีค่าธรรมเนียม การไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดนี้มักจะนำไปสู่การลบเนื้อหาที่วางไว้ บล็อกผู้ใช้ที่วางเนื้อหา และอาจส่งผลให้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งและอาญาในแต่ละกรณี

8. การดาวน์โหลดเนื้อหาและบทความ

8.1 ผู้ใช้แพลตฟอร์มใดๆ สามารถดาวน์โหลดเนื้อหา ข้อความ รูปภาพ กราฟิก และอื่นๆ ที่ได้รับการเผยแพร่หรือปล่อยให้ใช้งานฟรีบนแพลตฟอร์มโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหรือโดยผู้ใช้แพลตฟอร์มบุคคลที่สาม และใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวสำหรับประเภทที่ทราบทั้งหมด เมื่อดาวน์โหลดเนื้อหา ผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดจะไม่ได้รับสิทธิ์ในทรัพย์สินใดๆ ในเนื้อหาที่ดาวน์โหลด สิทธิในทรัพย์สินและสิทธิในการใช้ยังคงเป็นของผู้ทรงสิทธิ ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มจะไม่ถือว่าการรับประกันใดๆ สำหรับคุณภาพของเนื้อหาของบุคคลที่สามที่วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่รับประกันว่าเนื้อหาที่ดาวน์โหลดนั้นเหมาะสมกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ การใช้เนื้อหาใดๆ ที่วางอยู่บนแพลตฟอร์มจะต้องเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เองที่ดาวน์โหลดเนื้อหาดังกล่าวเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ส่วนตัว ผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดจะต้องตรวจสอบเนื้อหาที่ดาวน์โหลดโดยใช้ซอฟต์แวร์ตรวจจับไวรัสล่าสุด ความรับผิดใด ๆ สำหรับความเสียหายใๆ ที่เกิดจากการดาวน์โหลดในระบบไอทีของผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดจะไม่ได้รับการยกเว้นจากผู้ดำเนินการ

8.2 ผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดจะต้องไม่ใช้เนื้อหาที่ดาวน์โหลดเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเขาจะต้องปฏิบัติตามลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สิน ตลอดจนสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม ห้ามใช้ตราสินค้า โลโก้ เครื่องหมายการค้า และอื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ก่อน ผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดอาจใช้เนื้อหาที่ดาวน์โหลดจากพอร์ทัล ALLPLAN CONNECT เพื่อจุดประสงค์ทางวิชาชีพของตนเอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประมวลผลและทำซ้ำเนื้อหาเหล่านั้น ภายในกรอบของการใช้งานดังกล่าว ผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดจะต้องระบุแหล่งที่มาของการจัดหา ห้ามลบประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม

8.3 เนื้อหาที่ดาวน์โหลดจากพอร์ทัล ALLPLAN CAMPUS จะต้องไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่โดยนักเรียนที่อยู่ในกรอบของกิจกรรมการประกอบอาชีพอิสระหรือการจ้างงานใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ใช้แบบเดียวกันนี้กับการใช้เวอร์ชันนักเรียนของ Allplan เวอร์ชันนักเรียน หากเนื้อหา โดยเฉพาะเวอร์ชันนักเรียนของ Allplan เวอร์ชันนักเรียน ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ผู้ประกอบการมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนสิทธิ์ในการใช้งาน

8.4 การใช้เนื้อหาที่วางอยู่บนแพลตฟอร์มอย่างผิดกฎหมายจะทำให้ผู้ใช้ถูกบล็อกโดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งและอาญาโดยผู้ถือสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ใช้เช่นเดียวกันกับการใช้งานเชิงพาณิชย์ของเวอร์ชั่นนักเรียนของ Allplan เวอร์ชั่นนักเรียน

9. ลิขสิทธิ์ของผู้ประกอบการ

เค้าโครงและองค์ประกอบการออกแบบของเว็บไซต์ กราฟิกและรูปภาพที่ใช้ ตลอดจนข้อความของแพลตฟอร์มได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ การคัดลอกข้อความ รูปภาพ และกราฟิกใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ ตลอดจนข้อความในสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์หรือสิ่งพิมพ์อื่น ๆ โดยไม่คำนึงว่าการใช้งานจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือเพื่อการสอน จะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากผู้ดำเนินการหรือผู้เขียน ลิขสิทธิ์ของผู้แต่งจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ สิทธิ์ในการใช้งานจะยังคงเป็นของผู้ออกและไม่สามารถโอนไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

10. การจัดวาง / การเปลี่ยนแปลงบริการ

10.1 ผู้ประกอบการไม่มีภาระผูกพันในการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการจึงขอสงวนสิทธิ์ในการออกแบบหน้าแพลตฟอร์มใหม่ได้ตลอดเวลาหรือหยุดการทำงานของแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องเปลี่ยนใหม่

10.2 บริการของผู้ให้บริการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ตัวอย่างเช่น อาจมีการเพิ่มหรือลบฟังก์ชันหรือคุณสมบัติแต่ละรายการ ผู้ให้บริการยังสามารถระงับแพลตฟอร์ม องค์ประกอบเนื้อหาส่วนบุคคล และ/หรือบริการชั่วคราวหรือถาวรได้ เช่น ด้วยเหตุผลทางเทคนิคหรือทางกฎหมาย ตราบเท่าที่เป็นไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยุติอย่างถาวรของแพลตฟอร์มหรือบริการใดๆ ส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ผู้ดำเนินการจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับการยุติที่จะเกิดขึ้นภายในขอบเขตของบริการที่เกี่ยวข้อง และตราบเท่าที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ ช่วยให้สามารถจัดการเนื้อหาส่วนบุคคลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ใช้ตามลำดับ จะช่วยให้ผู้ใช้มีเวลาเพียงพอในการปกป้องเนื้อหาเหล่านั้น การเรียกร้องค่าเสียหายหรือการเรียกร้องอื่นๆ ต่อผู้ให้บริการโดยผู้ใช้อันเป็นผลมาจากการระงับชั่วคราวหรือถาวรของการทำงานของแพลตฟอร์มหรือบริการแต่ละรายการจะไม่ได้รับการยกเว้น

11. บทบัญญัติทางกฎหมายทั่วไป / ข้อแยกส่วน

11.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนหน้านี้จะควบคุมการใช้แพลตฟอร์มอย่างเด็ดขาด ไม่ได้ทำข้อตกลงเสริม นอกเหนือจากนั้น การแก้ไขใดๆ จะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร เช่นเดียวกันจะใช้กับการเสื่อมเสียจากข้อกำหนดของแบบฟอร์มที่เป็นลายลักษณ์อักษร

11.2 ให้ใช้กฎหมายของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สถานที่ปฏิบัติตามจะเป็นสำนักงานใหญ่ของผู้ดำเนินการ ให้ใช้ศาลที่มีเขตอำนาจตามกฎหมาย

11.3 หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานปัจจุบันมีหรือไม่มีประสิทธิผลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ บทบัญญัติที่ไม่มีประสิทธิผลจะได้รับการพิจารณาแทนที่ด้วยบทบัญญัติที่มีประสิทธิผลซึ่งใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของข้อที่ไม่มีประสิทธิผล เช่นเดียวกันจะใช้กับช่องโหว่ที่ไม่ได้ตั้งใจที่เป็นไปได้

12. การแจ้งไปยังผู้ประกอบการ

ประกาศถึงผู้ประกอบการจะต้องส่งถึง:

ALLPLAN เอเชีย

เยอรมนี
Konrad-Zuse-Platz 1, 81829 München (สำนักงานใหญ่)

www.allplan.asia

info.de@allplan.com

Shopping Basket