ALLPLAN PYTHON PARTS

 

Allplan PunchingShear 3D

Tự động tạo đinh chống chọc thủng 3D khi có số lượng và kích thước đinh

Đánh giá
5/5

Allplan Column 2020

Tự động tạo cột 3D khi có số lượng và kích thước từ thiết kế.

Đánh giá
5/5

Tool tạo thép 3D tự động cho dầm theo tiêu chuẩn Việt Nam từ mô hình IFC bằng Allplan

– automated reinforcement
– automated measurement and levels
– automated labeling

Đánh giá
5/5